Het stigma op psychische aandoeningen belemmert herstel. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek en weten we uit verhalen van cliënten. Stigmatisering uit zich op vele manieren. Cliënten kunnen neerbuigendheid ervaren of zelfs vernedering. Ze voelen zich niet serieus genomen of aangetast in hun privacy. Dat kan liggen aan taalgebruik maar ook aan ervaren desinteresse. Ook de fysieke inrichting van een behandelende instelling kan bijdragen aan stigma. Tegelijkertijd is zelfstigma een belangrijk issue: cliënten geloven zelf in bestaande vooroordelen en ervaren dat anderen hen als zodanig zien.

Herstel is het doel van behandeling en begeleiding en daarom is er de laatste jaren meer aandacht voor het verminderen van stigma binnen de hulpverlening. En meer specifiek ook in de ggz. De potentiële impact van stigma door een hulpverlener is groter dan van het publiek stigma, omdat een zorgverlener een belangrijk persoon is voor een cliënt. Ggz-professionals zijn zich niet (altijd) bewust van de problematiek én hun eigen rol daarin. Soms is deze bewustwording er wel maar is het lastig e.e.a op zichzelf te betrekken of in de praktijk te brengen.

Doelstelling van ons project

Het project ggz zonder stigma heeft als doel het (zelf)stigma omtrent psychische aandoeningen binnen de ggz verminderen. Dit bereiken wij door:

  1. Inzicht te creëren in de mate van stigmatisering van psychische aandoeningen binnen de (behandel)ggz zelf.
  2. Zorgprofessionals bewust te maken van het (zelf)stigma op psychische aandoeningen en als gevolg daarvan, hun eigen (voor)oordelen jegens cliënten én zichzelf.
  3. Cliënten met een psychische aandoening empoweren, waardoor hun zelfstigma afneemt.
  4. Destigmatisering ook buiten de ggz te bevorderen. Bijvoorbeeld door als ambassadeur naar buiten te treden als het gaat over je vak.

Op de langere termijn willen we bereiken dat het door cliënten ervaren stigma binnen de ggz én het zelfstigma is verminderd.

Aanpak

Deze doelstelling vraagt van professionals in de ggz om een proces van bewustwording over hun eigen (voor)oordelen en een verandering in houding en gedrag ten aanzien van cliënten en familie. Veranderingen binnen organisaties zijn alleen blijvend en succesvol als besturen en leidinggevenden dit uitdragen en hun medewerkers toerusten. Samen Sterk faciliteert het proces van bewustwording en stimuleert attitudeverandering rond psychische aandoeningen en kwetsbaarheid. We dragen kennis aan, verzorgen trainingen, zetten ambassadeurs in en bieden handvatten voor leidinggevenden en teams om het thema te bespreken. Hiervoor maken we gebruik van internationale best practices van stigmainterventies, zoals ‘Beyond the label’ en ‘Honest, Open and proud’. Deze hebben wij vertaald naar de Nederlandse situatie. Per ggz-aanbieder en afdeling wordt de aanpak in overleg ontwikkeld en op maat gemaakt.